Antalya
04.08.2022
A
GÜNDEM , SİVİL TOPLUM
Mimarlar Odası'ndan deprem planına tepki
Mimarlar Odası'ndan deprem planına tepki

Mimarlar Odası Antalya Şubesi yönetimi, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Deprem Master Planı’nı,  gerekli ancak yetersiz bir çalışma olarak nitelendirdi. Açıklamada, “Plan, uzmanlarca hazırlanmalı ve Antalya Nazım İmar Planı’na entegre edilmelidir.” denildi.

Mimarlar Odası Antalya Şubesi yönetimi, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Deprem Master Planı’nın gerekli ancak yetersiz bir çalışma olduğunu savundu.  Açıklamada, “Plan, uzmanlarca hazırlanmalı ve Antalya Nazım İmar Planı’na entegre edilmelidir” denildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Deprem Master Planı’nın, konuyla ilgili meslek odalarına danışılmadan hazırlanması tepkilere neden oldu. Bu odalardan biri olan Mimar Odası Antalya Şubesi’nden yapılan yazılı açıklamada planın uzmanlardan oluşan bir kurul tarafından hazırlanması gerektiği vurgulandı  

Antalya Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nde yapılan açıklamada; 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüşümüne yönelik yasa kapsamında, sadece deprem riski değil her türlü afet riskine yönelik sakınım odaklı, kentin sosyo kültürel ekonomik yapısı ve kent kimliğini korumayı geliştirmeyi hedefleyen bütüncül planlama anlayışı doğrultusunda planlama çalışmaları yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada "Antalya İli’nin, bölgesel ve kentsel anlamda yüklendiği fonksiyonlarla beraber son 35 yıllık süreç içerisinde, Turizmi Teşvik Yasasının yürürlüğe girmesiyle turizm politikalarının uygulandığı ana bölge olması; bu sektörde hızla uzmanlaşmış, bu uzmanlaşmanın getirisi olarak dünya ile bütünleşmiş ve çağdaş dünyaya hızla entegre olma eğiliminde uluslararası bir metropoliten merkez olma yoluna girmiştir. Önceden öngörülemeyen bu değişim ve gelişim süreci, sadece kentsel çekirdeği oluşturan alanlarda değil; ilin ağırlıkla doğu ve güneybatı kesimindeki ilçe ve beldelerde de gözlenmektedir. Alt bölgelerde ki bu önemli değişimler, nüfus - işgücü hareketleri ve beklenmedik kentleşme eğilimlerine neden olmaktadır" denildi.

SAKINIM PLANI YAPILMALI

Ekonomik ve sosyal yapıda oluşan değişimlerin mekânsal manada da değişim ve dönüşümleri beraberinde getirdiği belirtilen açıklamada,  “Antalya İli ve etki alanı içerisinde, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla doğal, tarih ve kültürel kaynakların rasyonel kullanımı, bölgenin ekolojik dengesinin korunması, bölgenin sosyo-kültürel kimliğinin korunması ve geliştirilmesi, iklim değişiklikleri nedenli afet riskleri (tropik iklim koşulları riskleri, özellikle sel baskını, fırtına, hortum ve tsunami vb.) gibi çevre sorunlarının belirlenmesi ve çözüm kararlarının verilmesini amaçlayan bir ‘sakınım planı’na gereksinim vardır" ifadelerine yer verildi.

İMAR PLANI İLE ENTEGRE EDİLMELİ

Antalya’da sağlıklaştırma, koruma, yenileme, gelişme bölgeleri oluşturulması gerektiği dile getirilen açıklama şöyle devam etti. Taşkın-erozyon-heyelan-tropik iklim koşulları-zeminde tuzlanma alanları-su havzaları v.b. verileri kapsayan kentsel dönüşüm stratejik planını oluşturmak, kent kimliğini korumak geliştirmek amacı için kent kimliğinin belirleyici unsurları olan tarihi kültürel miras alanları ile coğrafi-ekolojik değerleri kapsayan ve günümüz koşullarında kaybolan bozulan unsurları kentsel yaşam kültürü içerisinde koruyan geliştiren kararlar üretmek için kentsel veri tabanı oluşturmak. Kentsel ve kırsal kimliğin yaşam kültürünün gerektirdiği fiziksel kararların oluşumu için kırsal gelişim politikalarını planlama sürecine dâhil etmek. Kentsel dönüşüm ve kentsel gelişim ortak bir tabana oturtularak yerleşim alanlarında fiziki, sosyo kültürel, ekonomik veriler çakıştırılarak koruma kullanma dengesi içerisinde, kent kimliğinin sürdürülebilirliğini sağlayacak mahalle kültürünü koruyan, geliştiren stratejilerin oluşturulmasını içerecek şekilde yeniden canlandırma, yerleşmelerde mahalle kültürünü gözeten, sosyo kültürel ekonomik ve fiziki kararları içeren bir stratejik plan hazırlanmalıdır. Hazırlanacak bu plan; başta planlama olmak üzere konularında uzman bilim insanlarından oluşturulacak Ulusal bir Danışmanlar Kurulu danışmanlığında hazırlanmalıdır. Sonrasında, bu plan kentsel yeşil alan planlaması ile desteklenerek, bütüncül Antalya Nazım imar planına entegre edilmelidir" Engin Korkmaz

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: