Antalya
23.02.2022
A
GÜNDEM , EKONOMİ
Vergi sistemi hatalı
Vergi sistemi hatalı

Türk Büro-Sen Antalya Şube Başkanı Hasan Yılmaz Danabaşoğulları, Vergi haftasında hükümetin vergi politikalarını eleştirdi. Danabaşoğulları, Türkiye’de izlenen vergi politikaları nedeniyle çalışanların üst vergi dilimine geçerek daha fazla vergi ödemeye itildiğini belirtti.  

 

Vergi Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yapan Türk Büro Sen Antalya Şube Başkanı Hasan Yılmaz Danabaşoğulları, vergi politikalarını eleştirdi. Danabaşoğulları, “Ülke içinde gelir dağılımını düzenlemenin en etkin yollarından bir tanesi de uygulanan vergi politikalarıdır. Vergi politikalarının temel amacı, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak yoluyla, toplanan vergilerin kamu hizmetleri aracılığıyla topluma döndürülmesi, böylelikle de düşük gelirli ile yüksek gelirli kesimler arasındaki dengenin sağlanmasıdır. Ne yazık ki ülkemizde bu durum tersine bir yol izlemektedir. Bizde izlenen vergi politikasının temelinde belli kesimlerden yüksek oranda vergi alınması ve vergi vermesi gereken fakat vermeyenlerden vergi alınamaması yatmaktadır” dedi.

OECD ÜLKELERİNİN GERİSİNDE

Danabaşoğulları, Söz konusu vergilendirme sistemi nedeniyle idarenin vergiyi kayıt altında çalışan kesimden alarak yani kolay yolu seçerek kesilen vergiler yoluyla kaynak ihtiyacını karşılamaya çalıştığını belirtti.  Yapılan araştırmalarda OECD ülkelerinde dolaylı vergilerin toplam vergi gelirlerine oranı ortalama %35 iken, Türkiye’de bu oranın %68’ler dolayında olduğunu işaret eden Başkan Danabaşoğulları, adaletsiz vergi toplamanın bir göstergesi olan dolaylı vergilerin, Türkiye’de vergilerin yerine ikame edildiğini söyledi.

ÜST VERGİ DİLİMİNE İTİLİYOR

Danabaşoğulları çalışanların üst vergi dilimine geçerek daha fazla vergi ödemeye itildiğini belirterek, “Bütün bu uygulamalar, ülkemizde gelir dağılımında dengenin sağlanamamasına ve vatandaşlardan gelirleri üzerinden değil de harcamaları üzerinden vergi alınmasına neden olmaktadır. Bu duruma ücretliler için uygulanan gelir vergisi tarifesi de eklendiğinde çalışanların kısa sürede üst vergi dilimlerine geçerek daha fazla vergi ödemeye başlaması söz konusu olmaktadır. Ayrıca bilindiği gibi ücretli kesimin vergileri stopaj usulü ile kesilirken, diğer kesimlerin vergilerinin bir dönem sonra ve taksitler halinde tahsil edilmesi, hatta bir süre sonra çıkarılan vergi afları yoluyla indirime gidilmesi, enflasyonun AB ve ABD gibi gelişmiş bölgelere oranla yüksek düzeyde olduğu ülkemizde, izlenen vergi politikası ile gelir dağılımının geniş kitleler aleyhine bozulmasında rol sahibi olmaktadır” dedi.

AGİ’NİN KALKMASINI ELEŞTİRDİ

Başkan Hasan Yılmaz Danabaşoğulları, asgari ücretle ilgili de konuştu. Asgari ücretin yüzde 50 artışla 4253 seviyesine çekilerek gelir vergisi muafiyetinin getirilmesi şeklindeki olumlu etkinin asgari geçim indiriminin kalkması ile etkisinin minimize edildiğini vurguladı. Danabaşoğulları, “ 2006 yılında yürürlüğe giren asgari geçim indiriminin kaldırılması bizce doğru bir karar değildir. Asgari geçim indirimi ile belli bir sayıda çocuğu olan ve eşi çalışmayan ücretliler zaten asgari ücretin %90’ı kadar olan gelirleri için vergi ödememekteydi. Dolayısıyla asgari ücretin gelir vergisi dışında bırakılması, evli ve çocuklu çalışanlar bakımından etkisiz kalmış, yalnızca bekâr çalışanlara küçük bir avantaj sağlamıştır. Bu nedenle vergi tahsilatında adaletin sağlanması için vatandaşların zorunlu tüketim harcamaları üzerindeki KDV, ÖTV gibi dolaylı vergi uygulamasının asgariye indirilmesi, dolaylı vergiler yerine doğrudan vergilendirme yönteminin benimsenmesi ve kaldırılan asgari geçim indirimi yerine evli ve çocuklu çalışanları destekleyecek yeni bir ödeme sisteminin oluşturulması gerekmektedir. “ dedi.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORLAR

Türkiye’deki gelir dağılımının daha adaletli bir şekilde gerçekleşmesinin ana unsuru olan vergi politikalarının çalışanlar lehine düzenlenmesini istemenin her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının anayasal hakkı olduğunun altını çizen Başkan Danabaşoğulları, vatandaşın sırtında yıllardır ağır bir yük olan vergi sorununun çözülmesi gerektiğini vurguladı. Gece-gündüz, hafta sonu demeden bayram tatillerinde dahi çalışarak görevini yapan fedakâr vergi memurlarının sorunları çözülmeden kutlamaların kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirten Danabaşoğulları, “Türk Büro-Sen olarak, ekonomimizin ayakta kalması için canla başla çalışan Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarının insan onuruna yakışır şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini, Gelir Vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesini, ya da maaş artışlarının vergi dilimleri dikkate alınarak yapılmasını, memurlara yapılan artışların vergi ile geri alınmasının önüne geçilmesi gerektiğini kamuoyuna saygı ile duyururuz” dedi.

VERGİ DAİRESİ PERSONELİNİN TALEPLERİ

Öte yandan Danabaşoğulları, vergilerin toplanmasında gece gündüz demeden mesai harcayan Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının taleplerini şöyle sıraladı: “-657 sayılı kanunda mali hizmetler sınıfının oluşturulması,- Ek gösterge oranlarının yükseltilmesi, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personele de ek gösterge verilmesi sağlanması,-666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan fazla çalışma uygulamasının yeniden başlatılması, resmi ve dini bayramlarda ve idari izinlerde çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi,-Kamudaki uzmanların özlük haklarının eşitlenmesi konusunda yapılan düzenlemeye Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm uzmanlar dâhil edilerek merkez taşra ayrımına son verilmesi,-Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatlarında görev alan asıl ve geçici personele verilen belediye ulaşım kartının taşra teşkilatına (Defterdarlık ve Vergi Dairesi Personeline) de verilmesi,-Personelin tümünün gelişimine katkı sağlayıp, hizmetin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi ve hizmet kalitesinin artırılması bakımından Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılması, Müdür ve Müdür Yardımcılığı Görevde Yükselme Sınavlarının rutin hale getirilmesi,-Görevlendirmelerde Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği hükümlerine titizlikle uyulması konusunda taşra teşkilatının uyarılmasını çalışanlar adına vergi haftasında talep ediyoruz. Murat ŞENTÜRK

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: