Antalya
16.09.2020
A

                                                                                                                                          15 Eylül 2020

ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK

Kıymetli okuyucular bu gün sizleri,

            Ülkemizde seksen bir ilde faaliyet gösteren, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları üst birliği; TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ tarafından 15.09.2020 tarihinde yayınlanan,

ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK

MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROLARINDA

PANDEMİYE KARŞI UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

konulu duyuru hakkında bilgilendirmek istedim.

İlgili duyuruda;

Devlet ve işletmeler, varlıklarını koruyabilmek ve sürdürebilmek için mali müşavirlik mesleğinin desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. COVID-19 süreci, ülkemizde mali müşavirlik mesleğinin vazgeçilmez önemini ortaya koymuş, kamu finansmanının ve işletmelerin sürdürülebilirliğinin mali müşavirlerin sundukları hizmetlere bağlı olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsünün ülkemizde görülmeye başladığı günden itibaren ara vermeden çalışan, sürecin sessiz savaşçıları olan mali müşavirler, maalesef salgınla mücadelede ciddi kayıplar vermektedir. Her geçen gün artan kayıplarımız sebebiyle artık bazı tedbirlerin sıkı şekilde hayata geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Ülke genelinde son günlerde hasta sayıları hızla artmakta, özellikle meslek mensupları arasında COVID-19 vakaları çok fazla görülmektedir. Meslek mensupları bu süreçte, işletmelerin, kamu kurumlarının hep yanında olmuş, sessiz, sedasız her çıkan yeni uygulamayı sorunsuz şekilde başarıyla uygulamışlardır.

Kısa çalışma ödeneği, işsizlik fonu ödemeleri, pandemi kredileri, MUH-SGK, beyan ve bildirimler gibi uygulamalarda işletmelerin mağdur olmaması adına iş ve işlemler, hızlı ve etkili bir biçimde tamamlanmıştır. Müşterilerimizin iş ve işlemlerini yapabilmemiz ve onların yanında olabilmemiz, meslek mensuplarımızın ve büro çalışanlarımızın sağlığını koruyabilmemize ve olası bulaş riskini kontrol altına alabilmemize bağlıdır. Bunun için teması en alt seviyeye indirmemiz ve tedbirlere uymamız gerekmektedir.

MALİ MÜŞAVİRLİK BÜROLARINDA PANDEMİYE KARŞI UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

1-) Mali müşavirlik bürolarına ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
2-) Her ayın 10’uncu gününe kadar evrakların muhasebe bürolarına teslim edilmesi gerekmektedir. Olası bir bulaş durumunda iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde bitirilmesi son tarih beklenmeden beyanname ve bildirgelerin verilmesi açısından önem taşımaktadır.
3-) Muhasebe bürolarında iş görüşmeleri telefon ile bilgi verilerek ve randevu sistemi ile gerçekleştirilecektir.
4-) Muhasebe bürolarına evrak teslimi için önceden telefon ile bilgi verilecek ve evraklar kapıdan ya da kargo ile teslim edilecektir.
5-) Muhasebe Bürolarında bu dönemde içecek ve yiyecek ikramı yapılmayacaktır.
6-) Muhasebe bürolarına gelinmesini gerektirmeyen işler online veya telefon ile gerçekleştirilecektir.
7-) Muhasebe bürosuna gelenler ve burada çalışanlar sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymak zorundadır.

Muhasebe meslek mensuplarının, yaşanan pandemi sürecinde sağlıklarının korunması, müşterilerinin iş ve işlemlerini yapabilmeleri ve onların yanında olabilmeleri için; vergi mükelleflerinin de ilan edilen duyuruya saygı göstermeleri ve uymaları önem arz etmektedir.

            Kıymetli okuyucular, konuyla ilgili olması açısından sizlere Vergi Usul Kanunu Madde13’de yer ala Mücbir Sebep Halleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nca çıkarılan 15.10.2019 tarihli ve 118 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinden de kısaca bilgi vereceğim.

 

            Mücbir sebep hallerinde, vergi mükellefleri tarafından Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olabilecek durumlar sayılmıştır.

Mücbir sebepler:

 

1.Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza,  ağır

    hastalık ve tutukluluk;

2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;

3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler;

4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması,

gibi hallerdir.

                15.10.2019/158-2 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca çıkarılan 15.10.2019 tarihli ve 118 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması konusunda düzenleme yapıldı.

Birçok mükellef beyanname ve bildirimlerini 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler (meslek mensubu) aracılığıyla göndermek zorunda olup, meslek mensupları aracılığıyla gönderilen beyannameler mükellef tarafından verilmiş kabul edilmektedir.

Beyanname ve bildirimleri meslek mensubu aracılığıyla verilen mükellefler, meslek mensubunun vefatından geç haberdar olabilmekte ya da yakını vefat eden meslek mensupları, defin işlemleri ve vefatla ilgili diğer vecibelerin yerine getirilecek olması nedeniyle süreye ihtiyaç duyabilmekte, bu nedenlerle beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri aşıldığından vergi cezaları ile muhatap olunabilmektedir.

Bu itibarla, 213 sayılı Vergi Usul Kanun’un 17’nci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, meslek mensubunun kendisinin veya yakınının vefat etmesi ve vefat tarihi itibarıyla beyanname/bildirimin verilme süresinin bitimine 7 gün veya daha az süre kalmış olması durumunda, yakını veya kendisi vefat eden meslek mensubu tarafından beyanname/bildirimleri verilen mükelleflerin mezkûr beyanname/bildirim verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, bunların verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden itibaren 7’nci güne uzatılmıştır. Beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yukarıda belirtilen şartların oluştuğunun anlaşılması durumunda re’sen yapılabileceği gibi ilgililerin yazılı başvurusuna istinaden de yapılabilir.

Vergi dairesince re’sen uzatma yapılmadığı durumlarda, bu sürelerin dolmasından önce veya sonra beyanname/bildirimleri veren meslek mensubunun kendisinin veya yakınının vefat ettiğinin ve vefat tarihinin ispat ve tevsik edilmesi şarttır. (15.10.2019/158-3 Bu Sirküler uygulamasında; eşi ve çocuğu ile kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşi meslek mensubunun yakını kabul edilir.)

            Vergi Usul Kanunu Madde13’de yer alan Mücbir Sebep Hallerinde ve 118 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, meslek mensubunun pandemi ve benzeri ağır hastalık nedeniyle yoğun bakıma veya tedaviye alınması halleri kapsama alınmamıştır.

Pandeminin meslek mensupları arasındaki artış hızının dikkate alınarak; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından, bu konuda da çalışma yapılması, yapılan çalışmanın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile paylaşılması gerektiği görüşünü taşımaktayım.

Paylaş
ETİKETLER:
Yok