Antalya
28.05.2020
A
GENEL , YAŞAM
Bu planla koruma olmaz
Bu planla koruma olmaz

Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu da Büyükşehir ve Kumluca Belediyesi tarafından askıya çıkarılan Olimpos Koruma Amaçlı İmar Planı’na itiraz etti

Kumluca’da bulunan Olimpos Antik Kenti ve çevresini imara açacağı öne sürülen planlara bir itiraz da Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu’ndan geldi. Yazılı açıklama yapan Eşgüdüm, itirazını şu cümlelerle anlattı: “ Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak; kentimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunmasında, bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında ve kentimizin  tanıtımında birçok çalışmayı desteklemiş olmamıza rağmen, kamu yararına aykırı uygulamaların,  kentin doğal alanlarının, tarihi ve kültürel birikimlerinin “koruma” adı altında yapılaşmayı teşvik etmesine de karşı olduğumuzu pek çok platformda ve yaptığımız basın açıklamalarıyla dile getirdik. Son zamanlarda tarım alanlarına, doğal alanlara, kıyı alanlarımıza, tarihi ve kültürel alanlarımıza yönelik “planlama” adı altında yapılan saldırılar da artmıştır.  Olimpos Koruma Amaçlı İmar Planı özelinde uzman meslek odalarımızın ayrıntılı çalışması neticesinde böyle bir açıklama yapmayı gerekli görüyoruz. 

Olimpos gerek doğal gerek tarihi ve kültürel yapısıyla çok çeşitli kaynak değerlerini bir arada bulunduran uluslararası ölçekte tanınırlığı olan bir yerleşmedir. Orman varlığı, tarım alanları,  sulak alanlar, flora ve fauna varlığı, kıyılar ile geçmişten günümüze gelebilen tarihsel-kültürel mirasın pek çoğunu birlikte bulunduran nadide yerleşmelerimizden birisidir. Planlama sürecinde bu değerlerin korunması kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Alanın 2017 yılında kaçak yapıların yoğun olarak bulunduğu alanın imar planı yapımına gerekçe gösterilerek sit statüsünün ikinci dereceden üçüncü dereceye düşürülmesi ve bunun gerekçesinin mevcut yapıların yasallaştırılmasıolması korumanın temel mantığıyla çelişmektedir. Gelecekte de çevre yerleşimler için de bu tür kaçak yapıların yasallaştırılması ile ilgili talepleri doğurması muhtemeldir.

Olimpos Koruma Amaçlı İmar PlanındaEkolojik turizm kararlarının 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan kararları ile emsal ve kullanım açısından çelişkiler taşıması, plan bütünlüğü içinde öngörülen etkileme geçiş alanı koşulları, katılımcı alan yönetim modellerine ve uygulama etap ve programına ilişkin kararları içermemesi, açık alan sistemini ve ulaşıma dair yaya dolaşımı, genel otopark yapısını ve taşıma kapasitesinin çevreye vereceği etkilerin planlama kararlarında yer almaması, korumaya ilişkin stratejilerinden çok alanın kullanımına, ticareti ve yapılaşmayı teşvik edici stratejileri içermesi, 1000 metrekare üstündeki park alanlarına ticaret içeren kararlar getirilmesi rekreasyon alanlarına yine ticaret kullanımı sağlaması, tarım alanlarında bağ evi yapma yapılaşma kararları, bunun yanında alanı kullanacak ziyaretçilerinihtiyacı olan sosyal donatı alanı ihtiyacının planda yeterince sağlanamaması nedeniylekoruma amaçlı imar planı koşullarına uymamaktadır.

Ekolojik Turizm yapılması planlanan bir bölge için getirilen E= 0,30 emsal çok yüksek olup, ayrıca üst ölçekli plana da aykırıdır. Arkeolojik Sit Alanı üzerinde tehdit oluşturabilecek insan ve turizm baskısını en aza indirgemek için, inşaat yoğunluğunda üst ölçek planlarına mutlak uyulmalı ve Ekolojik Turizm alanlarında emsal E= 0,10 ve parsel büyüklüğü de, bölgedeki mülkiyet verilerine göre minimum 2.000 m2 olmalıdır.

Bölgenin Ekolojik Turizm olarak planlaması esas alındığında yeni yapılaşmaya yönelik koşullarının daha detaylı ve açık olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ekolojik Turizmde sürdürülebilir ve geri dönüşümlü doğal malzemeler ile hafif konstrüksiyonlu yapılaryapılabilmesine yönelik hükümler bulunmalıdır. Bölgenin taşıdığı doğal ve kültür değerler göz önüne alınmalı ve yapılara petrol ve plastik esaslı geri dönüşümsüz malzeme, ağır metal ve çimento asla sokulmamalıdır.

Böylesine uluslar arası tanınırlığı olan önemli bir alanın sorunlarının çözümünde katılımcı, teknik, bilimsel ve alanın özelliklerini göz önüne alınması önem taşımaktadır. Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onanan “Güney Antalya Turizm Alanı Kumluca İlçesi Olympos Antik Kenti I.,II. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin Milli Park sınırları dışında kalan 1/25.000  ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği , 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının Planlama ve Şehircilik İlkelerine ve kamu yararına aykırı olması nedeniyle bu planlara itiraz ettiğimizi kamuoyu ile paylaşırız. “

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: