Antalya
28.05.2020
A
GENEL , GÜNCEL
Baro’dan Olimpos planlarına itiraz
Baro’dan Olimpos planlarına itiraz

Antalya Barosu Büyükşehir ve Kumluca Belediyesi tarafından askıya çıkarılan Olimpos planlarına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde planların kamu yararına olmadığı vurgulandı

 

Antalya Barosu adına avukat Tuncay Koç tarafından verilen itiraz dilekçesinde Büyükşehir Belediyesi Kumluca Belediyesi tarafından askıya çıkarılan Olimpos Antik kenti III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile ilgili Çevre Düzeni Planı, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile  Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları’nın ‘planlama tekniklerine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğu’ belirtildi. İtiraz

 

AYKIRILIKLAR VAR

İtiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Askıya çıkarılan planlar Kumluca sahillerinin nerdeyse tamamının tıpkı Antalya’ nın diğer kıyılarında olduğu gibi Turizm amaçlı yapılaşmaya açan bir düzenleme söz konusudur. Tarım alanları, korunması gereken tabiat ve kültür varlıkları ağır ve telafisi imkansız bir yapılaşma ve insan baskısı altında kalarak, doğrudan zarar görmesine neden olacak niteliktedir. 1/100.000 üst ölçekli Antalya–Burdur–Isparta Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı Kararları ve uygulama Hükümleri’ne göre Eko-Turizm Alanları ile ilgili ve 19.12.2018 tarihinde onanan “Emsal (E) = 0,10 Yapı Yapılabilecek Min. Parsel Büyüklüğü = 5.000 m2 max. Bina Yüksekliği = 7,50 m. (2 kat) olacaktır.” Hükmüne aykırı olarak itiraz etmekte olduğum askıya çıkarılan planların notlarında yapılaşma koşulu; “Emsal (E): 0,30 ve Y ENÇOK: 2 KAT olacağı belirtilmektedir. Bu durum Kumluca sahillerimiz için olumsuz ve yanlış bir emsal olacaktır.  Kaldı ki plan hiyerarşisi gereği alt ölçekli planların, üst ölçekli planlara aykırı olmaması  hükmü gereği askıya çıkarılan planlar, üst ölçekli plana  aykırılık teşkil etmektedir.

GEÇİŞ BÖLGELERİ

Olympos Antik Kenti, Arkeolojik Sit Alanı çevresi ile bütüncül bir şekilde değerlendirilmemiştir. Doğal sit alanı- Milli Park Alanı, tarımsal alanlar olarak korunan alanlar  ile Olympos Antik Kenti ilişkisinin kurulmamış, bunlar arasında tampon(Etkileme Geçiş Alanı) bölgesi oluşturulmamıştır.  Yalnızca kaçak yapıları meşrulaştırmaya dönük ve parçacıl ve yalnızca bu alandaki yapılaşmalar esas alınarak turizm potansiyelini artırmaya yönelik düzenlemelerin bu alanın esas korunma amacına ters, ona zarar verici ve özel çevrelere menfaat sağlamaya dönük bir plan olması sonucu doğurmaktadır ki bu durum planların genellik ve eşitlik ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.  

KALICI YAPILAR ÖNGÜRÜLÜYOR

Askıya çıkarılan planlarla ekolojik turizm tanımına aykırı olarak kalıcı yapılar öngörülmektedir. Koruma amaçlı imar planı olarak yapılan düzenlemeler arkeolojik sit alanı olarak halen kazılarının devam ettiği çekirdek sit alanına geçiş alanı, tampon bölgesi, rezerv alanı öngörmemiştir. Plan notlarında yer alan kalıcı yapılaşmalar ile kullanılması öngörülen yapı malzemelerinin bu alana hem çevresel zarar verilmesine hem de üzerinin tamamen kapatılarak arkeolojik araştırmaların devamını engelleyici niteliktedir.

YENİDEN ELE ALINMALI

 Ayrıca tarımsal nitelikteki korunacak alanlarda da yeni yapılaşmalara imkan tanınmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz nedenlere dayalı olarak “Güney Antalya Turizm Alanı Kumluca İlçesi, Olimpos Antik kenti III. Derece Arkeolojik Sit Alanı” 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5.000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının; Planlama hukukuna, planlama ilkelerine, kamu yararına aykırı olarak değerlendirdiğimden, itirazlarım doğrultusunda bu planların planlama tekniklerine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğunu bildirir, öncelikle, “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, denetimi ve Müelliflerine İlişkin   Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin”, Plan hazırlama esasları başlıklı  6. Maddesinin (f) fıkrası doğrultusunda, bu son derece hashas alanın planlama sürecinin  ilgili bütün çevrelerin katılımına açık yol ve yöntemlerle yeniden ele alınmasını talep ederek, bu doğrultuda; Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, Kültür ve Turizm Bakanlığının bu konu ile ilgili kararları ile onaylanan, Belediyenizce askıya çıkarılan  1/25.000 ölçekli, 1/5.000 ölçekli planlara itiraz ediyorum. İtirazlarımızın değerlendirilerek askıdaki planların ayrı ayrı iptaline karar verilmesini saygılarımla dilerim” 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: