Antalya
13.05.2020
A
GENEL , EKONOMİ
Peyzaj Mimarları Odası 26 yaşında
Peyzaj Mimarları Odası 26 yaşında

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi, Oda’nın kuruluşunun 26. Yıldönümünü kutladı

 

 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi’nde yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “1967 yılında Peyzaj Mimarisi Derneği çatısı altında örgütlenmeye başlayan Peyzaj Mimarları, bundan 26 yıl önce, 13 Mayıs 1994 tarihli TMMOB Genel Kurulunda Peyzaj Mimarları Odası`nın kurulumunun onaylanmasıyla Oda çatısı altında örgütlenmesine başlamış ve bu örgütlenme her geçen yıl daha da büyüyerek devam etmiştir.

 

Bu süreç içerisinde yer alan, emek veren tüm yöneticilerimize ve meslektaşlarımıza ayrıca peyzaj mimarı unvanına sahip olmadıkları halde Peyzaj Mimarlarının yetişmesinde, mesleğimizin tanınıp gelişmesinde önemli rol oynayan hocalarımıza ve mesleğimizin tüm dostlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

Bugün yaşanan Covid-19 salgını, dünyanın neresinde olursak olalım bizleri evlerine kapatmış ve gelişen, dönüşen dünyada bir sistem problemi olduğunu ortaya koymuştur. Başta nüfus yoğunluğunun yaşadığı kentler olmak üzere, tüm insan yerleşimlerinde yanlış peyzaj politikaları uygulandığı küresel COVID-19 salgını ile daha da fark edilir olmuştur. Fiziki mesafenin korunamadığı kalabalık kentler, güneş ve temiz hava ihtiyacının karşılanmasında yetersiz olan açık yeşil alanlar kentlerimizin içerisinden rant uğruna kopartılan doğal alanlar nedeniyle virüs kentlerde hızla yayılmış ve faturası tüm toplumlar için çok ağır olmuştur. Böyle bir durumda kent peyzajının toplum sağlığı ile doğrudan ve dolaylı olarak ekonomiye etkileri yadsınamayacaktır. Buna rağmen Peyzaj Mimarlığının ve meslektaşlarımızın tanınırlığının sınırlı olması hem kamu yararı hem de mesleği icra edenler açısından kaygı vericidir.

 

Peyzaj Mimarlığı mesleğinin yalnızca estetik amaçlar güden değil, gerek ekonomik, gerek ekolojik, gerekse işlevsel sebeplerden dolayı önemli olan bir meslek disiplini olduğu da, son birkaç aylık süreçle tekrar ortaya çıkmıştır. Mesleğimiz; başta kentler olmak üzere tüm yerleşimler ile, toplum ile doğa ve ekolojinin ilişkisini kuran bir meslek alanı olarak bundan sonraki süreçte hayati bir öneme sahiptir.

 

COVID-19 salgınını umuyoruz ki en kısa sürede atlatacağız fakat önümüzde en önemli başka bir tehdit olarak duran İklim Kriz bizi beklemektedir. Yeni bir küresel ve toplumsal krize mahal vermemek ve hazırlıksız yakalanmamak için Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininden en üst düzeyde yararlanılması ve meslektaşlarımızın mutlaka kentlerin yeniden yaratımı sürecine dahil edilmeleri gerekmektedir. Çünkü planlamadan tasarıma, korumadan onarıma ve peyzaj yönetimine kadar uzanan geniş yelpazede katkısı ve başarısı ispatlanmış bir meslek disiplininin ekolojiye, biyoçeşitliliğe olan katkıları ileride hepimizin en temel ihtiyaçları olan konforlu açık alanlar, içilebilir su, solunabilir hava ve güvenli gıda olarak geri dönecektir. Sadece bu sebepler dahi Peyzaj Mimarlığının ne derece önemli bir bilim alanı olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Tüm alışkanlık ve yaşam şeklimizi yeniden gözden geçirdiğimiz bu günlerde; doğal, kültürel ve tarihi peyzajlar hakkında karar alınırken konunun doğrudan muhatabı ve kamu kurumu niteliğinde tek kuruluşu olan TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın görüş ve talepleri göz ardı edilmeyerek, yaşanan sıkıntılar daha da derinleşip içerisinden çıkılmaz bir hal almasına izin verilmemelidir. Bu amaçla Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin tarafı ve imzacısı olan bir ülke olarak Peyzaj Mimarlığı mesleğine ait yasal ve yönetsel düzenlemeler derhal tamamlayarak hayata geçirilmelidir.

 

26. yaşımızı kutlarken, Peyzaj Mimarlarının;

• Meslek alanları içerisinde yer alan hemen her konuda başarı örnekleri sergilemiş olmasından,

• Yaşama alanlarının nitelikli bir şekilde biçimlendirilmesinde etkin rol üstlenir hale gelmelerinden,

• Doğal,kültürel, kentsel, kırsal, tarihi tüm peyzaj alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmalarla, yer aldıkları her süreçte yaşama kattıkları artı değerin her geçen gün büyümesinden,

• Peyzaj planlama, koruma, tasarım, onarım ve yönetim süreçlerinde katılımlarının ve etkinliklerinin canlı yaşamın geleceğinin garanti altına alınması kapsamında artıyor olmasından,

• Doğal ve kültürel varlıkların korunması ile akılcı kullanımı konusunda karar mekanizmalarının ayrılmaz parçası haline gelmeye başlamış olmalarından

dolayı gururluyuz.

 

26. yılımızda;

• Doğal, kırsal, kültürel, tarihi, kentsel tüm alanların şekillendirilmesinde etkin,

• Peyzaj niteliği üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak etkili tüm ülke ve çevre sorunlarına duyarlı,

• Kamuda, akademik birimlerde, özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında görev alan

binlerce üyemizle onur duyuyoruz.

 

26. yaşımızı kutlarken;

• Mesleki tanınırlığımız konusunda çabalarımızın karşılık bulmamasından,

• Mesleki gelişim konusunda yasal yönlendirme eksikliklerinden,

• Meslek alanlarımızın her geçen gün daha fazla baskı altında bırakılmasından ve

• Tüm bunların doğal sonucu olarak yaşama alanlarımızın geri dönüşü olmayacak şekilde zarara uğratılmasından,

• Ülke peyzajlarının herkes için ve gelecek için planlanması, korunması ve yönetilmesi yerine bireysel bakış açıları ve çıkarlar doğrultusunda kullanılmasından,

• Yıllardır biriktirilmiş ve evrensel kabul görmüş bilimsel bilginin yok sayılmasından

dolayı üzüntülüyüz.

 

26. yaşımızda;

Her geçen gün giderek artan sosyal, kültürel, eğitsel, çevresel, kentsel, ekonomik sorunlara; bütüncül, akılcı, işlevsel ve sürdürülebilir planlama yaklaşımlarıyla çözümler bulmak yerine taraflı bakış açılarıyla doğal, kültürel, tarihi peyzaj alanlarının yok olmasına seyirci kalınmasından dolayı derin üzüntü ve kaygı duyuyoruz.

 

Peyzaj Mimarları Odası olarak 26. Yaşımızda diyoruz ki

Ülke geleceği açısından riskler barındıran meslek alanlarımızı da yakından ilgilendiren; başta Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu, Kıyı Kanunu, Mera Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu olmak üzere doğal, kültürel, tarihi peyzajlara yönelik tüm yasa ve uygulamaları kamu yararı doğrultusunda yeniden gözden geçirilmelidir.

 

Ülkemizdeki imar faaliyetleri ve yapı üretim sürecinin, kentlerimizin planlı ve sağlıklı gelişimi, kentsel yaşamın niteliğinin yükseltilmesi, kültürel, tarihî ve doğal varlıklarımızın planlı gelişimi ve varlıklarının idamesine izin verilmelidir.

 

Mekânsal yozlaşmalar, toplumsal ve kültürel erozyonlar karşısında "kalıcı, sürdürülebilir, kimlikli ve çağdaş" bir çevrenin temel imar ve kentleşme hedefi olması yönünde peyzaj mimarları mutlaka görevde olmalıdır.

 

Kentlerimiz rantlara göre şekillendirilmekte, plansızlık egemen kılınmaktadır. Çalışma yaşamı, peyzaj mimarlığı bilimlerinin uygulandığı, insanca barınma hakkının ve deprem gerçeğinin gerektirdiği, yapı denetimi, enerji, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda, mesleğimiz ilke ve esasları doğrultusunda mesleki denetim ve bilimsel-teknik kriterler devre dışı bırakılmadan planlamaların yapılması, Peyzaj Mimarlığı disiplininin gerekleri olmaksızın planlama kriterleri oluşturulmaması için bugün bir kez daha "Kamuda İstihdam Şart" diyerek Peyzaj Mimarı istihdamının ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekliliğini kamuoyu önünde bir kez daha paylaşırız.

 

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, gücünü ilkelerinden, üyesinin ülkesine, halkına, meslek alanlarına ve mesleğine sahip çıkan mücadelesinden almaktadır.

 

Odamızın 26. kuruluş yıldönümü olan, 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü, "Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günümüzü ülke genelinde kutluyor, kamuda, kendi işyerinde, ücretli ve akademilerde çalışan meslektaşlarımız ve öğrencilerimizle birlikte yıllardır yinelediğimiz sloganımızı geliştirerek "CANLI, CANSIZ TÜM VARLIKLARIN BULUNDUĞU HER YERDE BİZ VARIZ!" diyor ve ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi peyzaj varlıklarına sahip çıkacağımızı deklare ediyoruz.

 

26. yaşımızda 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günümüz kutlu olsun”

 

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: