Antalya
17.01.2020
A

 

 

Kıymetli okuyucular bu gün sizleri, yürürlükte olan istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirmek istedim.

İşsizlik ve istihdam, Türkiye gibi gelişmekte ve genç nüfusa sahip olan ülkelerin en önemli sorunları arasında yer almaya devam etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 16 Aralık 2019 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, Eylül ayı İşgücü İstatistikleri ‘ne göre, işsiz sayısı 2019 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artış göstererek 4 milyon 566 bin kişiye ulaştı. 2018 yılının Eylül ayında yüzde 11,4 olan işsizlik oranı 2,4 puanlık artış ile yüzde 13,8'e çıktı.

Ülke olarak kalkınmak, ithalat ihracat dengesini sağlamak, bütçe açıklarını kapatmak ve katma değeri yüksek ürünler üretmek için istihdamı artırmamız gerekmektedir.

 

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 21‘nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.

 

2020 yılı sonuna kadar uygulanacak olan ilave istihdam teşviki, 7103 sayılı kanunda yer almaktadır. İlave İstihdam teşvikindeki amaç; adında da anlaşılacağı üzere sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin bildirilen ortalama işçi sayısına ilave olarak işe alınmasıdır. İşverenlere SGK prim ve gelir vergisi teşviki sağlamaktadır. 

 

İşverenlerin Personel işe alım sürecinden önce, İŞKUR’la irtibat halinde olmaları, hangi teşvikten hangi şartlarda yararlanılacağı hususunu ve ön başvuru işlemlerini zamanında yerine getirmeleri gerekmektedir.

İş başı yaptırılacak olan personel, İŞKUR’a kayıtlı bir işsiz olmalıdır. İŞKUR kaydı olmadan giriş bildirgesi onaylanan bir personel diğer şartları taşısa dahi işveren teşvikten faydalandırılmamaktadır.

 

İŞKUR kayıtları www.İŞKUR.gov.tr adresinden çevrimiçi yapılabilmektedir.

Öne çıkan diğer şartlar;

İşe alınan personel, bir önceki yılın ortalama çalışan sayısına ilave olarak işe alınmalı ve çalışacak personele son 3 ayda 10 günden fazla prim ödenmemiş olmalıdır.

1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.

Personelin teşvik süresi, yaşı ve cinsiyetine göre değişkenlik göstermektedir.

Şartlar sağlandığında, asgari ücretle çalışan bir personelin işverene SGK ve gelir vergisi maliyeti olmamaktadır.

İmalat sektöründe brüt ücret artsa da SGK işveren ve gelir vergisi maliyeti sıfır olarak kalacaktır.

Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.


Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.

 

 

 

 

• Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;
– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
– 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir.

• İşyeri yönünden aranılan şartlar:


– Özel sektör işverenine ait olması,
– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,
– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
– Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,gerekmektedir.

• Destek tutarı
Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

• İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 6.822,40 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (959,40 ila 2.558,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda; sigortalı prime esas kazanç alt sınırı İçin 1.113,14TL – sigortalı prime esas kazanç üst sınırı için 2.712,14 TL)
 

• Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (959,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 TL)

• Destek Süresi
2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1.1.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır.

 

Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanırır.
 

KADIN, GENÇ ve MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLANLARIN TEŞVİKİ

31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (524,47 TL ila 3.933,54 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

 

Faydalanma şartları

 

- Kişinin son 6 aydır işsiz olması 
- Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi
- Özel sektör işvereni olması

 

Faydalanma süresi

 

- 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,
- 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,
- 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,
- Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay, süreyle destek sağlanmaktadır. İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir. 

İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

 

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA YÖNELİK TEŞVİK

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (857,06 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

 

İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülür.

 

İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

 

İşçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz.

 

 

 

Engelli İstihdamı Teşviki

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (524,47 TL) Hazinece karşılanması şeklinde değiştirilmiştir.

 

KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ 2020

İşletme Geliştirme Destek Programı bünyesinde bulunan desteğin amacı, KOSGEB’in desteklediği sektörler listesinde yer alan işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasına katkı sağlanmasıdır. Öncelikle bu destekten faydalabilmek için KOSGEB’e kayıt olup İşletme Geliştirme Destek Programına katılmış olmak gerekiyor.

KOSGEB personel desteği olarak da bilinen bu destek, işletmelere üniversite mezunu personel istihdam etmeleri durumunda 2 yıl boyunca verilmekte olup toplam destek miktarı 50.000 TL’dir ve destek oranı, aylık net ücretin %60’ı kadardır.

İşletmeler 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite mezunu bir personel istihdam etmek istemeleri ve gerekli şartları sağlamaları halinde bu desteğe başvurabilmektedirler. KOSGEB tarafından başvurunun onaylanması halinde, başvuru yapılan personelin SGK girişinin yapılması gerekmekte ve 3 aylık dönemlerde aylık net ücretinin %60’ını KOSGEB’den toplu olarak alınabilmektedir.

 

·         KOSGEB, faaliyet gösterdiğiniz sektörü destekliyorsa ilk adımı geçtiniz demektir.

·         İkinci şart ise en az 5 kişiyi SGK’lı olarak istihdam eden KOBİ’ler bu desteğe başvuru yapabilmektedir.

·         Eğer işletmenizde 5 kişiden az sigortalı personel çalıştırıyorsanız, bu desteğe başvuru yapamazsınız. Yapsanız da başvurunuz reddedilir.

Yukarıdaki şartları sağlıyorsanız, bu desteğe başvuru yaparak personel desteği alabilirsiniz. (KOSGEB’in bu desteği; SGK prim desteği değil, sadece işe alınan personelin aylık net ücretinin %60’ını size hibe olarak geri Ödediği maaş desteğidir.)

Ancak, başvuru yaparken bazı hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu hususlara bir göz atalım.

·         İstihdam edeceğiniz personelin 2 yıllık ve 4 yıllık fakülte mezunu olması şarttır. (Diploma veya geçici mezuniyet belgesi talep edilmektedir.

·         İstihdam edeceğiniz personelin sadece işletmeniz SGK girişi olmalı ve işletmenizde tam zamanlı çalışması gerekmektedir.

·         Destek kapsamında emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocukları istihdam edilemez.

·         Destek süresi boyunca aynı anda 2 kişi için destek alınabilmektedir.

  • Destek alınan personellerin maaşları mevzuatta belirtilen limitlerin altında kalmamalıdır. Aksi takdirde, destek ödemesi yapılmaz.  Ön lisans mezunu için en az 2.500,00TL aylık Net Ücret +AGİ, lisans ve üzeri mezunlar için ise en az 3.500 TL aylık Net ücret +AGİ verilmelidir.

·         Vergi veya SGK borcu olması destekten yararlanılmasına engel değildir. Vergi ve SGK borcu olması durumunda ödemeler ilgili kuruma borca mahsup şeklinde   

    Olacaktır.

 

    Desteğiniz onaylanmadan önce personelin SGK girişi yapılmamalıdır. KOSGEB tarafından    

    başvurunuz uygun bulunduktan sonra 45 gün içerisinde personelinizin SGK girişi yapılmalı  

    ve işe başlatılmalıdır.

   

    Bilgilerinize sunarım

    Saygılarımla

Paylaş
ETİKETLER:
Yok