Antalya
19.04.2018
A
GÜNCEL , GÜNCEL
Yenilenebilirde Türkiye- Almanya işbirliği
Yenilenebilirde Türkiye- Almanya işbirliği

  1. Uluslararası Enerjide Dönüşüm Diyaloğu konferansında, küresel enerji politikaları ve iklim değişikliği tehlikesi karşısında ülkelerin sorumlulukları ve ortak hedefleri konuşuldu
2030’da Dünya’nın enerjisinin yüzde 35’ini yenilenebilir enerjiden elde etmesinin mümkün olduğu açıklandı. Berlin’de düzenlenen ve enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının masaya yatırıldığı 4. Uluslararası Enerjide Dönüşüm Diyaloğuna yaklaşık 40 ülkeden çok sayıda bakan ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Konferansta, 2015’de üzerinde uzlaşılan Paris İklim Anlaşması'nın 2030 yılı hedefleri tartışılırken, bu hedeflerin yaşama geçirilebilmesi için enerji sektöründe gerekli dönüşüm stratejileri ve yeni teknolojilere de mercek tutuldu. Konferansa Türkiye adına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin Çin'den sonra ikinci en büyük enerji talep büyüme artışı olan ülke olduğunu açıkladı. Albayrak, “Türkiye’nin, yenilenebilir enerji payının 2023 itibariyle yüzde 30’a ulaşmasını hedefliyoruz. Ülkemizdeki yenilenebilir enerjide önümüzdeki 10 yılda 10'ar bir megavat güneş ve rüzgârda, enerji verimliliğinde 2023 yılına kadar 11 milyar dolardan daha büyük bir yatırım ihtiyacı olacak” dedi. GÖRÜŞMEYİ DEĞERLENDİRDİ Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya gelen Albayrak, Altmeier ile görüşmesini şöyle değerlendirdi: “Türkiye'nin yenilenebilir enerjide önümüzdeki 10 yılda 10'ar bir megavat güneş ve rüzgarda, enerji verimliliğinde 2023 yılına kadar 11 milyar dolardan daha büyük bir yatırım ihtiyacı ortaya koyduğundan hareketle, dünyada Çin'den sonra ikinci en büyük enerji talep büyüme artışı olan, hızlı büyümesini enerji ihtiyacıyla da karşılayan bir ülke olması hasebiyle, özellikle Almanya'yla bu yeni dönemde iş birliğimizi enerji ve ekonomi noktasında arttırarak Türkiye Almanya ilişkilerini çok daha iyi bir noktaya taşıması için itici bir güç olacağına inanıyoruz. Türkiye olarak biz özellikle hükümet kurulduktan sonra Almanya'da yeni dönemin 2017 yılından çok daha gerçekçi, rasyonel ve iki ülkenin faydasına olacak bir düzeyde gelişmesini istiyoruz.” YENİLENEBİLİR HEDEFLERİ Öte yandan konferans sonunda yayınlanan bildiride; Avrupa’daki enerji dönüşümünün hızlı ve olumlu yönde ilerlediği, 2017 yılında AB’nin ilk kez rüzgar, güneş ve biyokütleden kömüre göre daha fazla elektrik üretmeyi başardığı açıklandı. Avrupa’daki diğer tüm ülkelerin bir araya gelmesi halinde, 2030’da yüzde 35 yenilenebilir enerjinin mümkün olduğunu savunuyor. Paris İklim Anlaşması, uzun vadeli olarak yenilenebilir enerjinin 2050 yılında dünyadaki enerji üretimin başlıca kaynağı olmasını hedefliyor. CNG’Lİ ARAÇ SAHİPLERİ LİSANSTAN MUAF EPDK, Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Böylece, CNG’li araç sahipleri, LNG’yi lisans almadan CNG’ye çevirip kendi araçlarında kullanabilecekler. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde birtakım değişikliklere gitti. Buna göre, CNG’li araç sahipleri, lisansa sahip olan şirketlerden alacakları LNG’yi başka bir lisans almadan CNG’ye dönüştürüp kendi araçlarında kullanacaklar fakat satamayacaklar. İthalat, ihracat, dağıtım, depolama ve boru hattı ile iletim faaliyetlerine ilişkin lisans başvuruları Kurul tarafından, toptan satış, (OTOLNG için toptan satış), CNG ve iletim (LNG) faaliyetlerine yönelik lisans başvuruları da EPDK tarafından sonuçlandırılacak. BAŞKANLIK ONAYI EPDK tarafından yapılan inceleme Kurul/Başkanlık Makamına sunulacak ve lisans başvurusu Kurul kararı/Başkanlık makamı onayı ile sonuçlanacak. Lisans başvurusu reddedilirse, ret gerekçeleri başvuru sahibine Kurul kararı/Başkanlık makamı onayını izleyen 10 iş günü içinde yazılı olarak bildirilecek. Depolama tesisleri ile boru hattı şebekesi vasıtasıyla gerçekleştirilecek iletim faaliyetlerine konu tesislere ait projelerin, 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olması halinde ve bu proje ve tesislerim yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda Kurul/Kurum tarafından, yükümlülüklerini yerine getiren tüzel kişiye lisans verilecek. ÖNGÖRÜLEN SÜRE Mücbir sebepler dışında, öngörülen süreler içerisinde bu yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösterir belgelerin Kuruma ibraz edilmemesi halinde lisans başvurusu Kurul/Kurum tarafından reddedilecek ve lisans alma bedelinin yüzde biri gelir kaydedilerek başvuru evrakı iade edilecek. Lisans başvurusunun uygun bulunmasından sonra, inceleme ve değerlendirme süresince Kuruma eksik bilgi/belge sunulması veya inceleme ve değerlendirme sürecinde bilgi veya belgelerde değişiklik meydana gelmesi durumunda değişikliklere ait taleplerin 60 gün içinde tamamlanması ya da düzeltilmesi başvuru sahibine yazılı olarak bildirilecek. Değiştirilen ya da düzeltilen bu belgelerde de lisans verilmesine engel teşkil edecek bir husus tespit edilirse lisans başvurusu Kurul/Kurum tarafından reddedilecek ve lisans alma bedelinin yüzde biri gelir olarak kaydedilerek başvuru evrakı iade edilecek. LİSANS YENİLEMESİ Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller, EPDK tarafından resen yapılan tadiller ile dağıtım şirketinde belediye veya belediye şirketine yapılacak hisse devrine ilişkin tadillerden lisans tadil ücreti alınmayacak. İthalat, ihracat, depolama, dağıtım ve boru hattı ile iletim faaliyetleri yapılmak üzere verilen lisansların yenileme işlemleri Kurul; toptan satış, toptan satış (OTOLNG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve iletim (LNG) faaliyetlerine yönelik verilen lisansların yenileme işlemleri ise EPDK tarafından gerçekleştirilecek. Lisans yenilenmesi hakkında yapılan yazılı başvuru, Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen doksan gün içerisinde sonuçlandırılacak. Başvurunun kabul edilmesi halinde lisans yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin yazılı bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kuruma ibraz edilmesi istenecek. Yükümlülüklerini yerine getiren tüzel kişiye ilgili Kurul Kararına/Başkanlık Makamı Onayına istinaden yeni lisansı verilecek. SERMAYE DEĞİŞİMİ Doğal gaz toptan satış, toptan satış (Oto LNG), iletim (LNG) ve CNG lisansı sahibi tüzel kişiler için, oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi işlemlerinde onay Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından verilecek. Lisansta belirtilen reşit olmayan çocukların reşit hale gelmeleri durumunda, lisans sahibi tarafından EPDK'ya gerekli bildirimde bulunularak lisans tadil talebinde bulunulması zorunlu. Böylece, yapılacak lisans tadil işlemi, bedel alınmaksızın gerçekleştirilecek. Dağıtım şirketinde belediye veya belediye şirketine yapılacak pay devirleri ile lisans sahibi tüzel kişide dolaylı pay sahibi tüzel kişinin sermaye artırımı işlemleri sonucunda meydana gelen sermaye payı değişimleri her defasında Kurul onayına tabi olmayacak. Lisans sahibi bu değişimleri EPDK'ya bildirmekle ve belediye veya belediye şirketine yapılan hisse devri sonucunda lisans tadil talebinde bulunmakla yükümlü olacak. Kaynak:enerjigunlugu.net Haber: IŞIK TUNÇEL    

Paylaş
ETİKETLER:
Yok
YAZAR: